Darjeelingforyou.com March 30, 2021

 

सर्वनाम (Pronoun)



सर्वनाम भनेको के हो ?

संज्ञाको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भन्दछन् । जस्तै .
ऊ, त्यो, तपाईं, हामी, हामीहरू, तिमीहरू, उनीहरू, तिनीहरू, यो, त्यो, यिनीहरू इत्यादि ।

नेपलीमा छ प्रकारका सर्वनाम छन्


(१) पुरुषवाचक सर्वनाम - पुरुष वा स्त्री बुझाउने सर्वनाम शब्दलाई | जस्तै -- म, तँ, त्यो, तिमी, हामी इत्यादि।

पुरुषवाचक सर्वनाम  तीन प्रकारका छन्

१. उत्तम पुरुष -जस्तै- म, हामी, हामीहरू इत्यादि ।
२. मध्यम पुरुष -जस्तै- तँ, तिमी, तपाई इत्यादि।
३. अन्य पुरुष -जस्तै- त्यो, तिनी, ऊ, उनी, यिनी इत्यादि।

(२) निश्चयवाचक सर्वनाम - कुनै मानिस वा चीजलाई तोकेर देखाउने सर्वनाम शब्दलाई निश्चयवाचक सर्वनाम भन्दछन् । जस्तै -यहाँ, त्यहाँ इत्यादि।

(३) अनिश्चयवाचक सर्वनाम - कुनै मानिस वा चीजलाई तोकेर नदेखाउने सर्वनाम शब्दलाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम भन्दछंन् । जस्तै - कतै, कुनै, कोही,
केही, जोसुकै, सबै इत्यादि।

(४) सम्बन्धवाचक सर्वनाम - वाक्यमा दुवैपट्टिको सम्बन्ध देखाउने सर्वनाम शब्दलाई सम्बन्धवाचक सर्वनाम भन्दछन्। जस्तै - जो, जे, जुन इत्यादि।

(५) प्रश्नवाचक सर्वनाम - प्रश्न गरेको बुझाउने सर्वनाम शब्दलाई प्रश्नवाचक सर्वनाम भन्दछन्। जस्तै - किन, कसरी इत्यादि |

(६) निजवाचक सर्वनाम - निज अर्थात् आफैंलाई बुझाउने सर्वनाम शब्दलाई  निजवाचक सर्वनाम  भन्दछन्। जस्तै - आफू, आफै इत्यादि।







धन्यवाद नेपाली भाषा सिक्नका लागि |

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.